MicroRNA-26a acts as a tumor suppressor inhibiting gallbladder cancer cell proliferation by directly targeting HMGA2.

Zhou, Huading; Guo, Weijie; Zhao, Yingjun; Wang, Yifei; Zha, Ruopeng; Ding, Jie; Liang, Linhui; Hu, Jun; Shen, Hao; Chen, Zongyou; Yin, Baobing; Ma, Baojin.
Int J Oncol; 44(6): 2050-8, 2014 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24682444