[Clinical and genetic analysis of 8 Chinese pedigrees with inherited dysfibrinogenemia].

Jiang, Minghua; Wang, Xiaoou; Shu, Kuangyi; Jiang, Weiyan; Huang, Ying; Lin, Ying; Li, Shanshan; Hu, Yunliang.
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi; 31(2): 134-9, 2014 Apr.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-24711018