Baseline prevalence and type distribution of human papillomavirus in healthy Chinese women aged 18-25 years enrolled in a clinical trial.

Zhao, Fang-Hui; Zhu, Feng-Cai; Chen, Wen; Li, Juan; Hu, Yue-Mei; Hong, Ying; Zhang, Yi-Ju; Pan, Qin-Jing; Zhu, Jia-Hong; Zhang, Xun; Chen, Yong; Tang, Haiwen; Zhang, Helen; Durand, Christelle; Datta, Sanjoy K; Struyf, Frank; Bi, Dan.
Int J Cancer; 135(11): 2604-11, 2014 Dec 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24740547