Efficacy, immunogenicity and safety of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in healthy Chinese women aged 18-25 years: results from a randomized controlled trial.

Zhu, Feng-Cai; Chen, Wen; Hu, Yue-Mei; Hong, Ying; Li, Juan; Zhang, Xun; Zhang, Yi-Ju; Pan, Qin-Jing; Zhao, Fang-Hui; Yu, Jia-Xi; Zhang, Yan-Shu; Yang, Xiaoping; Zhang, Cheng-Fu; Tang, Haiwen; Zhang, Helen; Lebacq, Marie; David, Marie-Pierre; Datta, Sanjoy K; Struyf, Frank; Bi, Dan; Descamps, Dominique.
Int J Cancer; 135(11): 2612-22, 2014 Dec 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24740596