[Efficacy and safety analysis of interferon combined with imatinib in treating chronic myeloid leukemia].

Liu, Yang; Bao, Er-Ning; Zhong, Wen-Wen; Lu, Xue-Chun; Zhu, Hong-Li.
Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi; 22(2): 304-9, 2014 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-24762996