Dimeric 1,3-propanediaminetetraacetato lanthanides as the precursors of catalysts for the oxidative coupling of methane.

Chen, Mao-Long; Hou, Yu-Hui; Xia, Wen-Sheng; Weng, Wei-Zheng; Cao, Ze-Xing; Zhou, Zhao-Hui; Wan, Hui-Lin.
Dalton Trans; 43(23): 8690-7, 2014 Jun 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24769659