A novel dual-emission ratiometric fluorescent nanoprobe for sensing and intracellular imaging of Zn2+.

Shi, Yupeng; Chen, Zhihua; Cheng, Xin; Pan, Yi; Zhang, Heng; Zhang, Zhaomin; Li, Cheuk-Wing; Yi, Changqing.
Biosens Bioelectron; 61: 397-403, 2014 Nov 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24914851