[Wortmannin and U0126 inhibit the promoting effect of insulin on differentiation of skeletal myoblasts in rats].

Zhou, Xiaoou; Zhao, Yong; Xu, Liangxian; Li, Xingnuan; Chen, Peiliang; Zou, Heng; Yu, Huan.
Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 30(7): 717-20, 2014 Jul.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-25001936