Effects of topical application of patchouli alcohol on the UV-induced skin photoaging in mice.

Feng, Xue-Xuan; Yu, Xiu-Ting; Li, Wen-Jie; Kong, Song-Zhi; Liu, Yu-Hong; Zhang, Xie; Xian, Yan-Fang; Zhang, Xiao-Jun; Su, Zi-Ren; Lin, Zhi-Xiu.
Eur J Pharm Sci; 63: 113-23, 2014 Oct 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25033712