A microfluidic linear node array for the study of protein-ligand interactions.

Li, Cheuk-Wing; Yu, Guodong; Jiang, Jingyun; Lee, Simon Ming-Yuen; Yi, Changqing; Yue, Wanqing; Yang, Mengsu.
Lab Chip; 14(20): 3993-9, 2014 Oct 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25140880