The protective effects of the supercritical-carbon dioxide fluid extract of Chrysanthemum indicum against lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice via modulating Toll-like receptor 4 signaling pathway.

Wu, Xiao-Li; Feng, Xue-Xuan; Li, Chu-Wen; Zhang, Xiao-Jun; Chen, Zhi-Wei; Chen, Jian-Nan; Lai, Xiao-Ping; Zhang, Sai-Xia; Li, Yu-Cui; Su, Zi-Ren.
Mediators Inflamm; 2014: 246407, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25214712