Androgen receptor promotes gastric cancer cell migration and invasion via AKT-phosphorylation dependent upregulation of matrix metalloproteinase 9.

Zhang, Bao-gui; Du, Tao; Zang, Ming-de; Chang, Qing; Fan, Zhi-yuan; Li, Jian-fang; Yu, Bei-qin; Su, Li-ping; Li, Chen; Yan, Chao; Gu, Qin-long; Zhu, Zheng-gang; Yan, Min; Liu, Bingya.
Oncotarget; 5(21): 10584-95, 2014 Nov 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25301736