The involvement of bacterial quorum sensing in the spoilage of refrigerated Litopenaeus vannamei.

Zhu, Suqin; Wu, Haohao; Zeng, Mingyong; Liu, Zunying; Wang, Ying.
Int J Food Microbiol; 192: 26-33, 2015 Jan 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25305441