Synthesis, characterization and biomedical application of multifunctional luminomagnetic core-shell nanoparticles.

Yi, Changqing; Liu, Lei; Li, Cheuk-Wing; Zhang, Jinchao; Yang, Mengsu.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl; 46: 32-40, 2015 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25491957