Bronchoscopic intervention as a main treatment for tracheobronchial adenoid cystic carcinoma.

Wang, Hongwu; Zhang, Jieli; Zhang, Nan; Li, Dongmei; Zou, Heng; Zhou, Yunzhi; Liang, Sujuan; Mao, Jiangfeng; Li, Jing.
Minim Invasive Ther Allied Technol; 24(3): 167-74, 2015 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25496246