[Effect of reduced N application on soil N residue and N loss in maize-soybean relay strip intercropping system].

Liu, Xiao-Ming; Yong, Tai-Wen; Liu, Wen-Yu; Su, Ben-Ying; Song, Chun; Yang, Feng; Wang, Xiao-Chun; Yang, Wen-Yu.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 25(8): 2267-74, 2014 Aug.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-25509077