[Issues of large scale tissue culture of medicinal plant].

Lv, Dong-Mei; Yuan, Yuan; Zhan, Zhi-Lai.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 39(17): 3413-5, 2014 Sep.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-25522641