Melanocortin MC4 receptor agonists alleviate brain damage in abdominal compartment syndrome in the rat.

Liu, Dong; Zhang, Hong-Guang; Zhao, Zi-Ai; Chang, Ming-Tao; Li, Yang; Yu, Jian; Zhang, Ye; Zhang, Lian-Yang.
Neuropeptides; 49: 55-61, 2015 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25616531