A Creative Helicobacter pylori Diagnosis Scheme Based on Multiple Genetic Analysis System: Qualification and Quantitation.

Zhou, Lifang; Zhao, Fuju; Hu, Binjie; Fang, Yi; Miao, Yingxin; Huang, Yiqin; Ji, Da'nian; Zhang, Jinghao; Xu, Lingli; Zhang, Yanmei; Bao, Zhijun; Zhao, Hu.
Helicobacter; 20(5): 343-52, 2015 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25640660