Within-session acquisition of anticipatory postural adjustments during forward reaching task.

Liu, Wen-Yu; Lin, Yang-Hua; Lien, Hen-Yu; Hsu, Lin-Ya; Tsai, Yi-Ju; Liao, Chia-Fang; Tang, Simon Fuk-Tan.
Clin Neurol Neurosurg; 129 Suppl 1: S53-7, 2015 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25683314