Screening for Potential Bioactive Components in Ginkgo biloba Extract by the Rat Renal Tubular Epithelial Cell Extraction and LC-MS/MS.

Li, Ying; Li, Yin-jie; Li, Zheng; Qiu, Jing-Ying; Zheng, Xiao-Xiao; Bian, Ting-Ting; Gao, Feng-Lei; Yu, Yan-Yan; Yang, Dong-Zhi; Tang, Dao-Quan.
Comb Chem High Throughput Screen; 18(5): 514-23, 2015.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25924659