A sensitive colorimetric strategy for monitoring cerebral ß-amyloid peptides in AD based on dual-functionalized gold nanoplasmonic particles.

Yu, Yan-yan; Zhang, Lin; Sun, Xiao-yu; Li, Cheng-lin; Qiu, Yu; Sun, Hao-peng; Tang, Dao-quan; Liu, Yao-wu; Yin, Xiao-xing.
Chem Commun (Camb); 51(42): 8880-3, 2015 May 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25925958