[MRI features of phyllodes tumor of the breast and the pathological study].

Hou, Weiwei; Yu, Xiaoping.
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 40(4): 392-7, 2015 Apr.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-25931218