Sevoflurane suppresses hypoxia-induced growth and metastasis of lung cancer cells via inhibiting hypoxia-inducible factor-1α.

Liang, Hua; Yang, Cheng Xiang; Zhang, Bin; Wang, Han Bing; Liu, Hong Zhen; Lai, Xiao Hong; Liao, Mei Juan; Zhang, Tao.
J Anesth; 29(6): 821-30, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26002230