Splenic artery trunk embolization reduces the surgical risk of liver transplantation.

Li, Yi-Ning; Miao, Xiong-Ying; Qi, Hai-Zhi; Hu, Wei; Si, Zhong-Zhou; Li, Jie-Qun; Li, Ting; He, Zhi-Jun.
Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 14(3): 263-8, 2015 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26063026