Thioflavin T as an Efficient G-Quadruplex Inducer for the Highly Sensitive Detection of Thrombin Using a New Föster Resonance Energy Transfer System.

Liu, Xingfen; Hua, Xiaoxiao; Fan, Quli; Chao, Jie; Su, Shao; Huang, Yan-Qin; Wang, Lianhui; Huang, Wei.
ACS Appl Mater Interfaces; 7(30): 16458-65, 2015 Aug 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26173915