The gastroprotective effect of pogostone from Pogostemonis Herba against indomethacin-induced gastric ulcer in rats.

Chen, Xiao-Ying; Chen, Hai-Ming; Liu, Yu-Hong; Zhang, Zhen-Biao; Zheng, Yi-Feng; Su, Zu-Qing; Zhang, Xie; Xie, Jian-Hui; Liang, Yong-Zhuo; Fu, Lu-Di; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren; Huang, Xiao-Qi.
Exp Biol Med (Maywood); 241(2): 193-204, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26290140