Homoplantaginin Inhibits Palmitic Acid-induced Endothelial Cells Inflammation by Suppressing TLR4 and NLRP3 Inflammasome.

He, Baiqiu; Zhang, Baobao; Wu, Feihua; Wang, Liying; Shi, Xiaoji; Qin, Weiwei; Lin, Yining; Ma, Shiping; Liang, Jingyu.
J Cardiovasc Pharmacol; 67(1): 93-101, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26355761