Virological characteristics of hepatitis B genotype G/A2 recombination virus in Japan.

Tsuzuki, Yuji; Watanabe, Tsunamasa; Iio, Etsuko; Fujisaki, Seiichiro; Ibe, Shiro; Kani, Satomi; Hamada-Tsutsumi, Susumu; Yokomaku, Yoshiyuki; Iwatani, Yasumasa; Sugiura, Wataru; Okuse, Chiaki; Okumura, Akihiko; Sato, Yoshihisa; Tanaka, Yasuhito.
Hepatol Res; 46(8): 775-83, 2016 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26517979