Achromatopsia caused by novel missense mutations in the CNGA3 gene.

Chen, Xi-Teng; Huang, Hui; Chen, Yan-Hua; Dong, Li-Jie; Li, Xiao-Rong; Zhang, Xiao-Min.
Int J Ophthalmol; 8(5): 910-5, 2015.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26558200