The mating-type locus b of the sugarcane smut Sporisorium scitamineum is essential for mating, filamentous growth and pathogenicity.

Yan, Meixin; Zhu, Guining; Lin, Shanyu; Xian, Xiaoyong; Chang, Changqing; Xi, Pinggen; Shen, Wankuan; Huang, Weihua; Cai, Enping; Jiang, Zide; Deng, Yi Zhen; Zhang, Lian-Hui.
Fungal Genet Biol; 86: 1-8, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26563415