Inhibition of mitochondrial glutaminase activity reverses acquired erlotinib resistance in non-small cell lung cancer.

Xie, Caifeng; Jin, Jiangbo; Bao, Xujie; Zhan, Wei-Hua; Han, Tian-Yu; Gan, Mingxi; Zhang, Chengfu; Wang, Jianbin.
Oncotarget; 7(1): 610-21, 2016 Jan 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26575584