The effect of moxibustion on alleviating menstrual pain in a population of young nursing students: A prospective randomized cross-over pilot study.

Gao, Jing; Wang, Qi; Xian, Shaoxiang; Feng, Yue-mei; Cao, Wei-xin; Ye, Jing-yun; Zhang, Qing-qing; Zou, Cai-lian; Wu, Qing-guang; Liu, Si-jun.
Complement Ther Med; 23(6): 773-81, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26645515