Bacterial E3 Ubiquitin Ligase IpaH4.5 of Shigella flexneri Targets TBK1 To Dampen the Host Antibacterial Response.

Zheng, Zirui; Wei, Congwen; Guan, Kai; Yuan, Yuan; Zhang, Yanhong; Ma, Shengli; Cao, Ye; Wang, Fang; Zhong, Hui; He, Xiang.
J Immunol; 196(3): 1199-208, 2016 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26700764