Spatial driving forces of dominant land use/land cover transformations in the Dongjiang River watershed, Southern China.

Gao, Changjun; Zhou, Ping; Jia, Peng; Liu, Zhiyong; Wei, Long; Tian, Huiling.
Environ Monit Assess; 188(2): 84, 2016 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26746657