Modeling the water-satisfied degree for production of the main food crops in China.

Yu, Guangming; Yang, Yumeng; Tu, Zhenfa; Jie, Yi; Yu, Qiwu; Hu, Xiaoyan; Yu, Hailong; Zhou, Ruirui; Chen, Xiaoxu; Wang, Hongzhi.
Sci Total Environ; 547: 215-25, 2016 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26789359