SlyA regulates phytotoxin production and virulence in Dickeya zeae EC1.

Zhou, Jia-Nuan; Zhang, Hai-Bao; Lv, Ming-Fa; Chen, Yu-Fan; Liao, Li-Sheng; Cheng, Ying-Ying; Liu, Shi-Yin; Chen, Shao-Hua; He, Fei; Cui, Zi-Ning; Jiang, Zi-De; Chang, Chang-Qing; Zhang, Lian-Hui.
Mol Plant Pathol; 17(9): 1398-1408, 2016 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26814706