Design of Multiple Logic Gates Based on Chemically Triggered Fluorescence Switching of Functionalized Polyethylenimine.

Pan, Yi; Shi, Yupeng; Chen, Zhihua; Chen, Junying; Hou, Mengfei; Chen, Zhanpeng; Li, Cheuk-Wing; Yi, Changqing.
ACS Appl Mater Interfaces; 8(14): 9472-82, 2016 Apr 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27007856