A high-throughput multiplex genetic detection system for Helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysis.

Hu, Binjie; Zhao, Fuju; Wang, Shiwen; Olszewski, Michal A; Bian, Haipeng; Wu, Yong; Kong, Mimi; Xu, Lingli; Miao, Yingxin; Fang, Yi; Yang, Changqing; Zhao, Hu; Zhang, Yanmei.
Future Microbiol; 11: 1261-1278, 2016 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27023051