Functional and morphological alterations of the urinary bladder in type 2 diabetic FVB(db/db) mice.

Wu, Liyang; Zhang, Xiaodong; Xiao, Nan; Huang, Yexiang; Kavran, Michael; Elrashidy, Rania A; Wang, Mingshuai; Daneshgari, Firouz; Liu, Guiming.
J Diabetes Complications; 30(5): 778-85, 2016 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27037041