Several Critical Cell Types, Tissues, and Pathways Are Implicated in Genome-Wide Association Studies for Systemic Lupus Erythematosus.

Liu, Lu; Yin, Xianyong; Wen, Leilei; Yang, Chao; Sheng, Yujun; Lin, Yan; Zhu, Zhengwei; Shen, Changbing; Shi, Yinjuan; Zheng, Yajie; Yang, Sen; Zhang, Xuejun; Cui, Yong.
G3 (Bethesda); 6(6): 1503-11, 2016 06 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27172182