Subcutaneous infection by Ochroconis mirabilis in an immunocompetent patient.

Shi, Dongmei; Lu, Guixia; Mei, Huan; de Hoog, G Sybren; Samerpitak, Kittipan; Deng, Shuwen; Shen, Yongnian; Liu, Weida.
Med Mycol Case Rep; 11: 44-7, 2016 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27182484