Transcriptome analysis of Sporisorium scitamineum reveals critical environmental signals for fungal sexual mating and filamentous growth.

Yan, Meixin; Dai, Weijun; Cai, Enping; Deng, Yi Zhen; Chang, Changqing; Jiang, Zide; Zhang, Lian-Hui.
BMC Genomics; 17: 354, 2016 05 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27185248