The correlation between quality of life and social support in female nurses.

Sun, Ning; Lv, Dong-Mei; Man, Jing; Wang, Xiao-Yu; Cheng, Qin; Fang, Hong-Li; Fu, Zhen; Liu, Shuang; Wu, Qun-Hong.
J Clin Nurs; 26(7-8): 1005-1010, 2017 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27219501