[Influences of water-saved and nitrogen-reduced practice on soil microbial and microfauna assemblage in paddy field].

Gui, Juan; Chen, Xiao-yun; Liu, Man-qiang; Zhuang, Xi-ping; Sun, Zhen; Hu, Feng.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 27(1): 107-16, 2016 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-27228599