[Relationships of water conservation through mulching in fallow period with wheat nitrogen transportation and crop yield in dryland].

Zhang, Meng; Sun, Min; Gao, Zhi-qiang; Zhao, Hong-mei; Li, Guang; Ren, Ai-xia; Hao, Xing-yu; Yang, Zhen-ping.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 27(1): 117-24, 2016 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-27228600