A critical time window for the analgesic effect of central histamine in the partial sciatic ligation model of neuropathic pain.

Yu, Jie; Tang, Ying-Ying; Wang, Ran-Ran; Lou, Guo-Dong; Hu, Ting-Ting; Hou, Wei-Wei; Yue, Jia-Xing; Ohtsu, Hiroshi; Shi, Li-Yun; Zhang, Shi-Hong; Chen, Zhong.
J Neuroinflammation; 13(1): 163, 2016 06 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27342775