Pre-stroke Metformin Treatment is Neuroprotective Involving AMPK Reduction.

Deng, Tian; Zheng, Yan-Rong; Hou, Wei-Wei; Yuan, Yang; Shen, Zhe; Wu, Xiao-Li; Chen, Ying; Zhang, Li-San; Hu, Wei-Wei; Chen, Zhong; Zhang, Xiang-Nan.
Neurochem Res; 41(10): 2719-2727, 2016 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27350579