The association between comorbidities and the quality of life among colorectal cancer survivors in the People's Republic of China.

Wang, Ji-Wei; Sun, Li; Ding, Ning; Li, Jiang; Gong, Xiao-Huan; Chen, Xue-Fen; Yu, Dong-Hui; Luo, Zheng-Nian; Yuan, Zheng-Ping; Yu, Jin-Ming.
Patient Prefer Adherence; 10: 1071-7, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27366053