Biodiversity management of organic orchard enhances both ecological and economic profitability.

Meng, Jie; Li, Lijun; Liu, Haitao; Li, Yong; Li, Caihong; Wu, Guanglei; Yu, Xiaofan; Guo, Liyue; Cheng, Da; Muminov, Mahmud A; Liang, Xiaotian; Jiang, Gaoming.
PeerJ; 4: e2137, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27366643